Algemene Voorwaarden voor Long Rein Playful Gymnastics

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Long Rein Playful Gymnastics en www.longreinpg.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door Long Rein Playful Gymnastics. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom 
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Long Rein Playful Gymnastics is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Long Rein Playful Gymnastics. 

Auteursrecht
Op al het lesmateriaal, hand-outs, powerpointsheets, video, fotomateriaal, instructievideo’s, e-boeken, de e-learning cursussen van Long Rein Playful Gymnastics rust auteursrecht en blijft in eigendom van Long Rein Playful Gymnastics. Niets mag zonder uitdrukkelijke toestemming en vermelding van de bron gebruikt worden. De inhoud van het lesmateriaal blijft in eigendom van Long Rein Playful Gymnastics. 

Indien van toepassing
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Long Rein Playful Gymnastics te mogen claimen of te veronderstellen. Long Rein Playful Gymnastics streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Long Rein Playful Gymnastics aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.    

Leermiddelen 
Long Rein Playful Gymnastics verleent u toegang tot niet-overdraagbare leermiddelen om te gebruiken alleen voor persoonlijk gebruik, in overeenstemming met deze voorwaarden. We behouden alle rechten die we niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden verlenen. Long Rein Playful Gymnastics behoudt zich het recht voor om de leermiddelen (of een deel daarvan) tijdelijk of permanent te wijzigen of te beëindigen met of zonder kennisgeving. U stemt ermee in dat Long Rein Playful Gymnastics niet aansprakelijk is voor u of aan derden voor enige wijziging, opschorting of beëindiging van de services.  

Betaling
U koopt licenties voor bepaalde leermiddelen, zoals aangegeven op de site. Wanneer u een aankoop doet, ontvangt u toegang nadat wij uw betaling via onze bankrekening hebben ontvangen.          

Terugbetaling en annulering
Vanwege de aard van de aangeboden leermiddelen, is het niet mogelijk om de leermiddelen terug te sturen, daarom bieden wij geen terugbetaling of uitwisseling aan nadat de aankoop is gedaan. Als u problemen ondervindt met de leermiddelen, neem dan contact met ons op info@longreinpg.com en we zullen ons best doen om het probleem op te lossen. Als je je lidmaatschap wilt opzeggen, moet je ons 7 dagen voor je volgende betaling per e-mail op de hoogte stellen. We hebben het recht om de verschuldigde betaling van uw account op te nemen wanneer u verzuimt deze voorwaarden te houden en we zullen uw lidmaatschap annuleren voordat de volgende betaling wordt betaald.    

Aanvang, duur en inhoud van diensten en activiteiten
Een overeenkomst voor een dienst (lesdag, videoconsult, privéles e.d.) komt tot stand op het moment dat door de klant een aanvraagmail of bevestigingsmail of het door de klant ondertekende inschrijfformulier, of de factuur met omschrijving inschrijfgeld door Long Rein Playful Gymnastics  (info@longreinpg.com) retour is ontvangen. Afspraakbevestigingen en/of overeenkomsten worden aangegaan voor een duur zoals in de (email)bevestiging/overeenkomst bepaald. 

Prijs en prijswijziging
Long Rein Playful Gymnastics hanteert prijzen die afhankelijk zijn van de diensten die de klant van Long Rein Playful Gymnastics wenst af te nemen. De prijs wordt bij het aangaan van de overeenkomst vastgesteld. Wijzigingen in het BTW-tarief worden te allen tijde aan de klant doorberekend. 

Betaling
Betaling vindt plaats door overmaking van het verschuldigde bedrag op een door Long Rein Playful Gymnastics aangegeven bankrekeningnummer. Long Rein Playful Gymnastics behoudt zich het recht voor om de deelnemer toegang tot de activiteit te weigeren indien deze niet is overgegaan tot betaling bij de aanvang van de activiteit in kwestie.